Tulevikku ei tohi unustada…

Ütles Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kutsudes parlamendierakondade liidrid valitsuskriisi ajal endaga kohtuma.

4. novembril toimunud Pension 2050 visioonikonverentsil ütles president aga seda, et kui me räägime pensionist, siis me räägime ennekõike tööst.

Arvan, et konverentsil jäigi kõige enam kõlama mõte sellest, et kõik Vabariigi Valitsuse tulevikuplaanid seoses pensioniga on hirmuäratavad ning harjumatud, kuna lähtume nende hindamisel tänasest olukorrast. Kuid nii nagu ütles ka president  ei taha tänased tööturule tulijad enam rakendust selle sõna tähenduses nagu meie ja meie vanemad seda mõistsid. „Nemad otsivad huvitavat elu ja põnevust ja pidevaid muutusi. … Nooremad inimesed õpivad kogu aeg, vahetavad töökohta kogu aeg, ja nad ei pea seda defineerima, et tegemist on elukestva õppega vältimaks struktuurset tööpuudust. Meie ei defineeri seda, et me hingame, nemad ei defineeri ka enda jaoks loomulikke asju.“

Sellest elu ja töötamise viisist lähtudes kaob edaspidi ära vajadus ka pensioni järele selle senises tähenduses. Eesti põhiseaduse kohaselt on kodanikul õigus riigi abile vanaduse korral. Sõna „pension“ põhiseaduses pole. Jah, muidugi on põhiseaduse kommentaarid selle abi avanud pensioni kaudu, kuid minu hinnangul võiks lähtuda selle abi defineerimisel just põhiseaduse sõnastusest.

Sotsiaalkitseminister Margus Tsahkna tõi konverentsi vestlusringis välja, et kui ta pani kaalumiseks ette idee, et pensioniiga võiks tõsta 70 eluaastani, siis olid kõige kurjemad temaga 73aastased inimesed. Ehk siis inimesed, kes on pensionit saanud u 15 aastat. Kui oled tulnud ajast ning tingimustest, kus pensionile mindigi kuuendal elukümnendil on raske leppida, et oleks võinud töötada kauem.

Nagu tõi konverentsil välja Tiina Saar- Veelmaa, siis uued põlvkonnad ei „käi“ tööl. Neid lihtsalt ei huvita see. Nad teevad asju, mis neile meeldivad ja mõnikord tõesti makstaksegi selle eest raha. Sellest elufilosoofiast lähtudes ei saa olla ka hirmu kasvava vanaduspensioniea ees, sest tahe teha ägedaid asju ei saa sõltuda kuidagi east. Ja ei sõltugi.

Tegelikult on ju tore, et me elame palju kauem kui me seni oleme elanud. See annab võimaluse teha rohkem lahedaid asju. Vabariigi Valitusse kabinetiistungil otsustati 3. novembril 2016, et Eestis kaob vanaduspensioniga üldse ära ning Eesti hakkab rakendama paindlikku pensioniiga. Ideaalis ja arvestades põhiseaduses öeldut toetab riik riikliku pensionisüsteemi kaudu neid, kes tõesti ei jaksa või ei suuda enam töötada.

 

Konverentsist lähemalt saab lugeda ja vaadata ettekandeid Koostöö Kogu kodulehelt.

Нельзя забывать о будущем…

 

…сказала президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, приглашая лидеров парламенских партий на встречу во время правительственного кризиса.

А на визионерской конференции «Пенсия 2050», прошедшей 4 ноября, президент сказала, что, если мы говорим о пенсии, то мы говорим, прежде всего, о работе.

«Я полагаю, что на конференции больше всего звучала идея о том, что все планы Правительства республики на будущее, связанные с пенсией, непривычны и вызывают страх, поскольку мы при их оценке исходим из сегодняшней ситуации. Однако, как заявила также президент, люди, приходящие сегодня на рынок труда, не хотят больше использовать это слово в том значении, в каком его понимали мы и наши родители. «Они ищут интересной жизни, впечатлений и постоянных изменений. … Более молодые люди учатся все время, постоянно меняют места работы, им не нужно объяснять, что это обучение длиною в жизнь, которое нужно для того, чтобы избежать структурной безработицы. Мы не объясняем, что мы дышим, они не объясняют естественных для себя вещей».

Исходя из такого метода жизни и работы, в будущем исчезнет и потребность в пенсии в ее прежнем значении. Согласно Конституции Эстонии, гражданин имеет право на помощь государства при наступлении старости. Слова «пенсия» в Конституции нет. Да, конечно, комментарии к Конституции раскрывают его значение как пенсия, но, по моей оценке, можно было бы исходить при определении этой помощи именно из формулировки Конституции.

Министр социальной защиты Маргус Цахкна в обсуждении на конференции отметил, что, когда он предложил рассмотреть идею повышения пенсионного возраста до 70 лет, больше всего на него обозлились люди в возрасте 73 лет. То есть – люди, которые получали пенсию около 15 лет. Если ты родом из времени и условий, когда на пенсию уходили на шестом десятке лет жизни, то сложно смириться, что ты мог бы работать дольше.

Как сказала на конференции Тийна Саар-Веэльмаа, новые поколения не «ходят» на работу. Их это просто не интересует. Они делают вещи, которые им нравятся, и иногда за это действительно платят деньги. Исходя из такой жизненной философии, не может быть и страха перед повышением пенсионного возраста, поскольку желание делать интересные вещи никак не может зависеть от возраста. И не зависит.

На самом деле ведь здорово, что мы живем намного дольше, чем жили ранее. Это дает возможность сделать больше интересных вещей. На кабинетном заседании Правительства республики 3 ноября 2016 года было решено, что в Эстонии вообще исчезнет пенсионный возраст, и Эстония начнет использовать гибкий пенсионный возраст. В идеале, учитывая сказанное в Конституции, государство посредством пенсионной системы будет поддерживать тех, кто действительно не может или не способен дальше работать.