Me kõik jääme vanaks

Arvamusfestivalil #SELFIE 2050 arutelul osalenud andmeteadlane ja blogija Taivo Pungas kirjutas oma blogis pärast arutelu lühidalt, kuidas tagada tulevikus piisav sissetulek 65aastastele ja vanematele. Avaldame selle blogipostituse siin täiskujul.

 

Võib-olla juba tead, et praegu 20-ndates ja 30-ndates olevad inimesed ei hakka riiklikku pensioni saama, vähemalt mitte praegusel kujul. Statistikaameti kõige realistlikuma1 prognoosi järgi kahaneb Eesti elanikkond aastaks 2040 umbes 100 000 inimese võrra. Kui põhjalikumat dokumenti lugeda, on pilt veel karmim: kui praegu on iga pensionäri2 kohta neli tööealist3, siis aastal 2040 on ühe pensionäri kohta kaks ülalpidajat. Sõnum on minu arvates päris selge: praegused 20-50 vanuses inimesed mingit arvestatavat riiklikku vanaduspensioni ei saa.

(Kogu see arutelu baseerub eeldustel, et aastal 2050 on a) inimkond olemas, b) Eesti riik olemas, c) majandus näeb välja enam-vähem sarnane praegusele4 ja d) ei ole veel juurutatud kodanikupalka, mis muudaks pensioniskeemid mõttetuks. Need eeldused, eriti c) ja d), ei ole väga kindlal alusel, aga teema väärib sellegipoolest arutamist.)

Tegelikult üritame lahendada küsimust: kuidas tagada piisav sissetulek >65-aastastele. Võimalikud lahendused:

 • Riiklik pension — midagi sarnast praegusele süsteemile.
 • Igaüks vastutab enda tuleviku eest vabatahtlikult säästes ja investeerides.
 • Riik sunnib inimesi säästma ja investeerima (aka II pensionisammas).
 • Lapsed peavad oma vanemaid üleval; lastetute eest hoolitseb omavalitsus nagu praegu vaeste eest.
 • Inimesed töötavad kas surmani või niikaua, kuni nad on veendunud, et saavad surmani rahulikult ära elada.

Vaatame neid järjest. Kui ma mõne hea variandi ära unustasin, anna kommentaarides teada.

Riiklik pension   Nagu postituse alguses kirjutasin, ei ole see süsteem jätkusuutlik. Eesti Koostöö Kogu andmetel5 kaetakse juba täna 29% pensionikuludest riigieelarvest ja 71% sotsiaalmaksu tuludega (mis peaks tegelikult katma 100% pensionikuludest). See tähendab, et raha, mis muidu läinuks tulevikku — näiteks taristusse või haridusse investeerimiseks — makstakse välja pensionitena.

Riikliku pensioni juures on inimeste isiklik vastutus väga väike ja see on probleem. Teadmine, et riik peab sind igal juhul surmani üleval, tähendab justkui muretut elu: sinu tulevik on kindel. Varjukülg? Säästmine, investeerimine ja lastesaamine (mis on üks investeerimise vorm) ei tundu eriti vajalikud. Arvestades, et igasugune raha kõrvalepanek tuleb maja suuruse ja auto uhkuse arvelt ja lastesaamise alternatiivkulu on suur6, on selge, miks inimesed pole eriti ajendatud tulevikku investeerima.

Mulle tundub, et riikliku pensioni süsteem on liiga fundamentaalselt vigane, et seda saaks korda teha.

Vabatahtlik investeerimine   Kui riiklik pension puudub, siis kas inimesed investeerivad ja säästavad piisavalt? Kas nad oskavad seda teha?

Ma olen skeptiline. Kindlasti on palju inimesi, kes investeerivad sõltumata sellest, mida riik käsib või soovitab — seda näitab meie tugev investeerimisblogimaastik (1, 2, 3, …), aga ma ei usu, et enamik on nõus 30 aasta pärast hästi elamiseks täna halvemini elama (sest hyperbolic discounting).

Kohustuslik investeerimine   See on praegu implementeeritud II pensionisambana, mis on kohustuslik kõigile 1983. aastal või hiljem sündinutele. Iga liitunu maksab 2% oma brutopalgast mingisse fondi ja riik lisab sellele kaks korda samapalju — 4% su brutopalgast. Kust see 4% tuleb? See tuleb sinu makstud sotsiaalmaksust (33% brutopalgast) ja asendab I samba makse — sama raha suunatakse I samba asemel II sambasse (riikliku pensioni tulevikku arvestades on vist hea, et see raha riigi asemel sinu kätte antakse).

II sambaga liitunutele kõige olulisem küsimus on, milline fond valida. Paar aastat tagasi vaatasin oma Swedbanki K4 fondi lepingut ja arvasin, et saan millestki valesti aru, sest see on uskumatult räige: pank võtab igal aastal umbes 2% kogu rahast, mis mul II sambasse investeeritud oli, sõltumata tootlusest (ja see pole ainult Swedis nii — kõigi pankade haldustasud on sarnased). Kui tootlus oleks oluliselt parem turu keskmisest, maksaksin seda tasu heameelega, aga enamik pensionifonde ei ole paremad kui lihtsalt indeksfondi investeerimine. Detailsemalt blogib Jaak Roosaare ja mu emotsioonid selle osas võtab hästi kokku see South Parki klipp.

Nüüd on valitsemistasud veidi langenud, aga siiski kõrged võrreldes ise indeksitesse investeerimisega. Mulle tundub, et praeguse II samba süsteemi mittemuutmine on võimalik ainult tänu a) pankade lobile või b) seadusandja rumalusele.

Kohustusliku säästmise süsteem võiks olla hea, aga on oluline mitte lukustada inimesi olukorda, kus on ainult halvad variandid. Hiljuti tuli Eesti turule Tuleva, mis lööb selle luku lahti, pakkudes pensionifondi, mille valitsemistasu on madal7 ja mis koosneb indeksfondidest.

Lapsed peavad üleval   See ei ole nii palju süsteem kui parema süsteemi puudumine. Sisuliselt on nii toimitud niikaua, kui pensionisüsteemid välja mõeldi. Ma näen ainult üht plussi: see annab tugeva ajendi lapsi saada — “pensioni” suurus on otseselt seotud sellega, kui palju lapsi oled üles kasvatanud ja kui hästi seda teinud.

Surmani töötamine   Kui jätta kõrvale küsimus, kas selline süsteem oleks üldse kellegi arvates hea, on siin palju praktilisem probleem: tööpuudus. Lugesin hiljuti u 55-aastase inimese kirjeldust sellest, kuidas tal on isegi (enda sõnul) tunnustatud juhina raske tööd leida, sest teda vaadatakse kui kedagi, kes on peaaegu pensionil (kuigi tal on pensionieani veel 10 aastat).

Vanuseline diskrimineerimine on veel väike probleem võrreldes sellega, et paarikümne aasta pärast ei pruugi lihtsalt kõigile tööd jätkuda. Võib juhtuda, et suur osa praegustest töökohtadest automatiseeritakse ära ja erinevalt senisest ajaloost ei olegi paljudel inimestel (näiteks 90%-l elanikest) kohta, kus nendest kasu oleks ja nad seega raha saaksid teenida. Kui me kodanikupalka ei juuruta, ei ole sellises olukorras surmani töötamisest kasu — see tähendaks lihtsalt surmani töötu olemist.


Arvestades, et pensioniealised omavad praegu ~20% häältest ja see kasvab 2040. aastaks ~30%-ni, on pensionipoliitika poliitiliselt väga tundlik teema — seda enam, et otsused mõjutavad tulevikus ka kõiki praegusi tööealisi.

Ma loodan, et arutelu võtab hoo sisse ja varsti muudetakse midagi (Eesti Koostöö Kogu, kes #selfie2050 arutelu korraldas, surub teemat tänuväärselt tagant). Praktiliste nõuandena aga soovitan hakata investeerima — võhikuna on hea algus lugeda “Rikkaks saamise õpikut” — ja võtta arvesse üks tugev argument lastesaamise poolt8.

 

Märkused

 1. Ennustus on tehtud viie stsenaariumi jaoks, millest ainult Stsenaarium 1 (“Stsenaarium nr 1: Trendid jätkuvad: praeguste sündimustrendide jätkumine koos tasakaalus välisrändega (lahkujaid ja saabujaid on võrdselt).”) puutub vähegi reaalsusega kokku.
 2. 65-aastased
 3. 15-64-aastased
 4. s.t. pärast automatiseerimist on inimestele veel midagi teha jäänud
 5. Arvamusfestivalil jagatud flaikul on veidi erinev info internetis kirjutatust, aga üldjooned on samad.
 6. Iga lapse üleskasvatamine võtab lisaks rahale aega, mida muidu saanuks karjääriarengule või kasvõi puhkamisele kulutada.
 7. 0.55% — see on seadusega lubatud alampiirile 0.5% väga lähedal
 8. Seda tasub ette plaanida — kui hakkad sellele mõtlema alles 28-aastaselt, oled näiteks loovutanud võimaluse saada lapsed väga noorelt, mis võib olla hea valik.

 

Postitus ilmus esmakordselt 17. augustil Taivo Pungase blogis aadressil www.pungas.ee

Мы все стареем

Участник обсуждения #SELFIE 2050 на Фестивале мнений, блоггер и ученый по данным (data scientist) Тайво Пунгас уже после обсуждения кратко описал в своем блоге, как гарантировать необходимый достаток людям, старше 65 лет, в будущем. Публикуем мнение Тайво здесь в полном размере.

 

Может быть, ты уже знаешь, что сегодняшние 20- и 30-летние люди не будут получать государственную пенсию, по крайней мере, не в нынешнем виде. По самому реалистичному1 прогнозу Департамента статистики, население Эстонии уменьшится к 2040 году примерно на 100 000 человек. Если прочитать документ более внимательно, то ситуация еще более суровая: если сейчас на каждого пенсионера2 приходится 4 человека трудоспособного возраста3, то в 2040 году каждого пенсионера будет содержать два человека. Сигнал, по-моему, вполне понятен: сегодняшние 20-50-летние люди никакой существенной государственной пенсии по старости не получат.

(Все эти размышления базируются на предположении, что в 2050 году а) существует человечество, б) существует государство Эстония, в) экономика выглядит примерно так же, как и сейчас4 и г) еще не внедрена гражданская зарплата, которая сделает пенсионные схемы бессмысленными. Эти предположения, особенно в) и г), не очень надежны, но, тем не менее, тема заслуживает обсуждения).

На самом деле, мы попытаемся решить вопрос: как обеспечить достаточный доход людям старше 65 лет. Возможные решения:

 • Государственная пенсия – что-то аналогичное нынешней системе.
 • Каждый сам отвечает за свое будущее, делая добровольные накопления и инвестиции.
 • Государство принуждает людей копить и инвестировать (например, через II пенсионную ступень).
 • Дети содержат своих родителей; о бездетных заботятся органы местной власти, как сейчас о бедных.
 • Люди работают либо до смерти, либо до того момента, когда они убедятся, что смогут спокойно прожить до смерти.

Ознакомимся с этими решениями по очереди. Если я забыл какой-то хороший вариант, сообщи об этом в комментариях.

Государственная пенсия    Как я писал в начале поста, эта система нежизнеспособна. По данным Ассамблеи сотрудничества Эстонии5, уже сегодня 29% от расходов на пенсии покрывается из бюджета и 71% доходами от социального налога (который на самом деле должен покрывать 100% расходов на пенсию). Это значит, что деньги, которые в ином случае могли быть инвестированы в будущее, – например, в инфраструктуру или в образование, – выплачиваются в виде пенсий.

В случае с государственной пенсией персональная ответственность очень низкая, и это представляет собой проблему. Знание того, что государство в любом случае будет содержать тебя до самой смерти, означает вроде как беззаботную жизнь: твое будущее надежно. Обеспечение тылов? Накопления, инвестиции, рождение детей (что представляет собой одну из форм инвестирования) не кажутся особенно необходимыми. Учитывая, что каждое откладывание денег происходит за счет размера дома и шикарности автомобиля, а альтернативный расход на детей высок6, становится понятно, почему люди не особенно мотивированы на инвестирование в будущее.

Мне кажется, что система государственной пенсии фундаментально слишком неправильна для того, чтобы ее можно было привести в порядок.

Добровольное инвестирование    Если государственная пенсия отсутствует, инвестируют ли и делают ли люди накопления в достаточной мере? Умеют ли они это делать?

В этом плане я скептичен. Наверняка есть много людей, которые инвестируют вне зависимости от того, что приказывает или советует государство – это показывает наш сильный блог на тему инвестирования (1, 2, 3, …), но я не верю, что большинство согласится начать жить хуже сегодня для того, чтобы через 30 лет жить лучше (из-за гиперболического дисконтирования).

Обязательное инвестирование   Сейчас это применено в виде II пенсионной ступени, которая обязательна для всех, родившихся в 1983 году или позже. Каждый присоединившийся платит 2% от своей брутто-зарплаты в какой-нибудь фонд, а государство добавляет к этому в два раза больше – 4% от брутто-зарпаты. Откуда берутся эти 4%? Они берутся из уплаченного тобой социального налога (33% от брутто-зарплаты) и заменяет собой выплаты в I ступень — те же самые деньги вместо I ступени направляются во II ступень (учитывая будущее государственной пенсии, наверное, даже хорошо, что вместо государства эти деньги будут отданы тебе).

Самым важным вопросом для подключившихся ко II ступени является то, какой фонд выбрать. Пару лет назад я, читая свой договор с фондом Swedbank K4, подумал, что что-то не так, ибо договор невероятно резал глаза: каждый год банк берет примерно 2% от всех денег, которые у меня были инвестированы во II ступень, вне зависимости от прибыльности (и так не только в Swedbank – все платы за обслуживание в банках похожи). Если бы прибыльность была значительно выше средней, то я бы внес эту плату с удовольствием, но большинство пенсионных фондов не лучше простых инвестиций в индексные фонды. Более детально на эту тему пишет в своем блоге Яак Роосаар, а мои эмоции в этом отношении очень хорошо описывает тот клип из South Park.

Теперь плата за обслуживание немного снизилась, но она все равно выше по сравнению с самостоятельным инвестированием в индексы. Мне кажется, что неизменность нынешней системы II ступени возможно только благодаря а) банковскому лобби или б) глупости законодателя.

Система обязательного накопления могла бы быть хороша, но тут важно не заключать людей в ситуации, в которой имеются только плохие варианты. Недавно на рынок Эстонии вышло предприятие Tuleva, которое избавит от этого заключения, предложив пенсионный фонд с низкой платой за обслуживание7, состоящий из индексных фондов.

Содержание родителей детьми    Это не столько система, сколько отсутствие лучшей системы. По существу, так делали до тех пор, пока не придумали пенсионную систему. Я вижу только одно преимущество: это сильно мотивирует на рождение детей — размер «пенсии» напрямую зависит от того, сколько детей ты воспитал и насколько хорошо ты это сделал.

Работа до смерти    Если оставить вопрос о том, является ли такая система хоть по чьему-нибудь мнению хорошей, то здесь имеется проблема гораздо более практического характера: безработица. Недавно я читал описание приблизительно 55-летнего мужчины о том, как ему, признанному (по его словам) водителю, тяжело найти работу, потому что его рассматривают как человека, который уже почти что на пенсии (хотя до пенсионного возраста ему и осталось еще 10 лет).

Дискриминация на основании возраста – это еще маленькая проблема по сравнению с той, что через пару десятков лет работы всем может просто не хватить. Может случиться так, что большая часть сегодняшних рабочих мест будет автоматизирована, и, в отличие от предыдущего хода истории, для многих людей (например, для 90% жителей) не найдется места, где от них была бы польза, чтобы они могли зарабатывать таким образом деньги. Если мы не внедрим систему гражданской зарплаты, то в такой ситуации от возможности работать до смерти никакой пользы не будет – это бы просто означало быть до смерти безработным.


Учитывая, что люди, достигшие пенсионного возраста, обладают сейчас примерно 20% голосов, и это число вырастет к 2040 году до приблизительно 30%, политика государства в области пенсионного страхования представляет из себя очень чувствительную тему, тем более, что решения повлияют в будущем на всех сегодняшних людей трудоспособного возраста.

Я надеюсь, что обсуждение наберет обороты, и скоро что-то будет изменено (Ассамблея сотрудничества Эстонии, которая организовала дискуссию #selfie2050, продавливает эту тему, за что ей спасибо). А в качестве практического совета я рекомендую начать инвестировать – новичкам для начала полезно прочитать «Учебник о том, как стать богатым» – и учесть один сильный аргумент в пользу рождения детей8.

 

Сноски

 1. Прогноз сделан для пяти сценариев, из которых только сценарий 1 («Сценарий 1: Тренды продолжаются: при сохранении нынешних трендов рождаемости вкупе со сбалансированной миграцией (уезжающих и приезжающих поровну).») хоть как-то соприкасается с реальностью.
 2. 65-летние
 3. 15-64-летние
 4. то есть, после автоматизации у людей осталось поле для деятельности
 5. На раздаваемом на Фестивале мнений флайере информация несколько отличается от того, что написано в интернете, но в общих чертах она совпадает.
 6. Воспитание каждого ребенка, помимо денег, требует также времени, которое в ином случае можно было бы потратить на карьерное развитие или отдых.
 7. 0,55% – это очень близко к установленной законом нижней планке в 0,5%
 8. Это стоит планировать заранее – если задумаешься об этом только в 28 лет, это может означать, что ты уже отказался от возможности родить детей очень молодым, что могло бы стать правильным выбором.

 

Оригинал был опубликован впервые 17 августа в блоге Тайво Пунгаса: www.pungas.ee.