Kes maksab kinni minu vanaduse?

Kui 2016. aastal oli Eestis ühe 65-aastase või vanema elaniku kohta keskmiselt 3,2 töötavat inimest, siis 2040. aastaks langeb see arv 1,9-ni. See tähendab, et poolteist korda suureneb nende isikute hulk, kellele on vaja maksta pensioni ja umbes samal määral väheneb nende hulk, kes maksavad makse sotsiaalsüsteemi ülevalpidamiseks. Tekib kaks küsimust: „Kes on süüdi?“ ja „Mida teha?“.

Kui mitte süveneda detailidesse, siis esimese küsimusega on kõik lihtne – süüdi on demograafia ja majandus. Pensionisüsteem sellisel kujul, nagu me seda teame, on loodud 20. sajandil, mil majanduslik kasv üksnes periooditi vaheldus suurte sõdade ja kriisidega, pärast neid hakkasid majandus ja elatustase stabiilselt kasvama. Lisaks sellele, Vana maailma elanikkond kasvas ja töötav põlvkond võis rahulikult arvestada sellega, et nende maksud koos nende laste maksudega kindlustavad neile rahuliku vanaduspõlve. Probleem aga on selles, et elanikkonna kasv on peatunud, majandus aga suudab paremal juhul vaid mitte langeda.

Teise küsimusega on asjad palju keerulisemad. Et kindlustada väärikas vanaduspõlv kõigile ühiskonna liikmetele, tuleb varem või hiljem loobuda praegusest pensionikindlustuse süsteemist, mis faktiliselt töötab kahjudega – 1,61 miljardist eurost pensionide väljamaksetest on ainult 71,3% kaetud maksudega, mida me oma töötasudest maksame. Ülejäänud osa korvatakse muudest riigieelarve tuludest.

Nähtavasti tuleb meil ümber mõtestada pensioni idee üldse. Võimalik, et kaob ühtne pensioniiga ja iga maksumaksja hakkab tulevikus töötama täpselt niipalju, kui seda lubab tema tervis. Tõsi küll, ei ole selge, kas see ka kasu toob, ei ole ju olemas garantiid, et elanikkonna üldine töövõimelisus ei hakka langema. Võib-olla kaob universaalne pension kui niisugune üldse ja riik hakkab toetama ainult neid, kellel on tõepoolest vaja materiaalset toetust.

Ei ole välistatud, et pensionikindlustuse probleemi lahenduseks saab riigi rolli vähenemine väärika vanaduse kindlustamisel. Ühest küljest võiks erasektori roll olla tunduvalt suurem ja hiljuti loodud erapensionifond Tuleva võib olla esimene pääsuke pensionisfääris toimuvate muutuste hulgas. Teisest küljest, pensionistruktuuris endas võivad toimuda tõsised muutused. Näiteks, universaalsete ja regulaarsete väljamaksete asemele võivad ilmuda üheaegsed kindlustusväljamaksed „vanaduse alusel“, mille saamiseks on vaja maksta mitte protsente palgast, vaid iga-aastast fikseeritud summat.

Võimalik, et igaühel tuleb arvestada ainult enda ja oma lähedastega ja luua oma isiklik pensionifond – otsustada ise, kui palju sellesse arvestada, millesse paigutada selle vahendeid, millises vanuses minna pensionile. See kõik võib ju kõlada utoopiliselt, aga kätte on jõudnud aeg mõelda just nendele küsimustele. Sest kui me tahame, et me aastal 2050 ei peaks muretsema väärika vanaduse pärast, siis sääste kõrvale panema peame me hakkama juba täna – kasvõi 3-liitrisesse moosipurki.

Кто оплатит мою старость?

Если в 2016 году на одного жителя Эстонии в возрасте 65 лет и старше приходилось по 3.2 работающих человека, то к 2040 году эта цифра снизится до 1.9. Это означает, что в полтора раза увеличится количество тех, кому надо выплачивать пенсию, и на примерно на такой же порядок уменьшится количество тех, кто платит налоги для поддержания социальной системы. Возникает два вопроса: “кто виноват?” и “что делать?”.

Если не вдаваться в детали, то с первым вопросом все просто – виноваты демография и экономика. Пенсионная система в том виде, в котором мы её знаем, создавалась в 20-ом веке, когда экономический рост лишь периодически сменялся крупными войнами и кризисами, после которых экономика и уровень жизни начинали стабильно идти вверх. Кроме того, население Старого света росло, и работающее поколение могло спокойно расчитывать на то, что их налоги вкупе с налогами их детей обеспечат им спокойную старость. Проблема в том, что население расти перестало, экономика же в лучшем случае не падает.

Со вторым вопросом дела обстоят гораздо сложнее. Чтобы обеспечить достойную старость всем членам общества, придётся рано или поздно отказаться от сегодняшней системы пенсионного страхования, которая фактически работает в убыток – из 1.61 миллиарда евро пенсионных выплат лишь 71.3% покрываются налогами, которые мы платим со своих зарплат. Остаток обеспечивается иными доходами госбюджета.

Очевидно, что нам надо будет переосмыслить саму идею пенсии. Возможно, пропадёт единый пенсионный возраст, и каждый налогоплательщик будет работать ровно столько, сколько ему позволяет здоровье. Правда не ясно, принесет ли это пользу, ведь нет гарантии, что общая работоспособность населения не будет падать. Может быть, универсальная пенсия как таковая пропадёт вообще, и государство будет поддерживать только тех, кому действительно требуется материальная поддержка.

Не исключено, что решением проблемы пенсионного страхования станет её приватизация. Если в Эстонии частный пенсионный фонд является чем-то необычным и удивительным, то во многих других странах такие структуры действуют уже много лет. При этом надо будет понять, хотим ли мы сделать пенсию полностью частной, или все же отчислять государству минимум, который поможет не остаться голодным в ситуации, когда очередной пенсионный фонд обанкротится.

Возможно, каждому придётся расчитывать только на себя и своих близких, и создавать свой личный пенсионный фонд – самому решать, сколько в него отчислять, во что вкладывать его средства, в каком возрасте выходить на пенсию. Пускай это звучит утопично, но именно об этих вопросах пришло время задуматься. Потому что если мы хотим, чтобы в 2050 году мы могли не беспокоиться о достойной старости, то откладывать сбережения нужно уже сегодня – хотя бы в 3-литровую банку из-под варенья.