Foorum pensionireformist — mõtteid arvamuslauast

Teisipäeval, 24. jaanuaril oli eetris saade Foorum, mille teemaks oli pensionireform. Nimelt oli Vabariigi Valitsus loetud päevad enne seda otsustanud, et lisaks eelmise valitsuse otsusele muuta pensionisüsteem paindlikumaks ja siduda pärast 2026. aastat pensioniea tõus oodatav eluea tõusuga, hakkab I samba pensioni suurus alates 2037. aastast sõltuma ainult töötatud ajast, mitte enam staažist ja sissetulekust koosmõjus. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles kommentaariks: „Meie ülesanne on anda inimestele kindlustunne olla vanaduspõlves vaesuse eest kaitstud. See tähendab, et pensionisüsteem peab tagama piisava sissetuleku, kuhu ei kandu üle palkade suur erinevus.”

Kuigi pensionireform on palju ulatuslikum kui nn pensionivalemi muutus, mis peaks ära hoidma edaspidise suure erinevuse pensionites, keskenduti ka „Foorumi“ saates ennekõike just sellele valemile.

Kuigi see, kas pensionid peaks olema pigem võrdsed või on neis ruumi ka palga suurusest tulenevatele erinevustele, on paljuski maailmavaateline küsimus, kuigi ruumi on ka teisteks argumentideks. Näiteks juhtis saates eksperdina kaasatud Lauri Leppik tähelepanu, et Eesti kulutab pensionitele 7% SKP-st. Sama suur osakaal  sisemajanduse koguproduktist kulub pensionitele ka  riikides nagu Holland, Suurbritannia ja Iirimaa. Soomes, Saksamaal, Rootsis aga on see protsent oluliselt suurem. Mis eristab neid riike? Nendes riikides, kus kulub pensionile SKPst väiksem osakaal, on samuti kolme samba pensionisüsteem, riiklik pension ei sõltu varasemast palgast, aga lisaks on siis teised sambad, mis palgast ja sissemaksetest sõltuvad. Soomes ja Saksamaal aga on kulud suuremad ning nagu ütles Leppik: Selle sees on võimalik tagada nii elamisväärne riiklik rahvapension kui ka palgast sõltuv tööpension.

Ükski pensionisüsteem ei ole täiuslik ning valides süsteemi, valime samal ajal ka probleemid, mis sellest tekivad. Eesti on võtnud sihiks viia pensionikulud ja –tulud tasakaalu. See tähendab aga seda, et riiklik pension ei saa olema kunagi kuigi suur. Uuringud on näidanud, et pensioniea tõstmine on kõige efektiivsem viis viia kulud ja tulud tasakaalu. Ja see on riigil ka kavas.

Foorumi arutelu keskendus liialt ehk maailmavaatelise arutelule sissetuleku suuruse ja pensioni suuruse seoste peale ning kahetsusväärselt vähe teistele planeeritavatele muudatustele. Siiani ei ole tegelikult selge, kuidas tagada vanemaealiste kõrgem hõive, kui juba praegu (mil pensioniiga on madalam) lahkuvad paljud tööturult enne pensioniiga ning milline võiks olla see paindlikkus, mis kasvava pensionieaga kaasneb? Need on tegelikult küsimused, millele inimesed poliitikutelt vastuseid ootavad.

Loodan siiski, et selle aasta jooksul saavad need teemad avatud ja läbi arutatud. See nõuab aga nii ministeeriumitelt kui ka Pension 2050 programmilt väga teadlikku arutelu juhtimist. Kes aga valitsuse plaanide kohta rohkem teada tahab saada võib saate veelkord läbi vaadata siit!

Передача Foorum о пенсионной реформе — наблюдения эксперта

Во вторник, 24 января, в эфир вышла передача Foorum, темой которой стала пенсионная реформа. За считанные дни до этого Правительство Республики решило, что помимо прежнего решения правительства сделать пенсионную систему более гибкой и после 2026 года увязать рост пенсионного возраста с ростом ожидаемой продолжительности жизни, с 2037 года размер первой пенсионной ступени будет зависеть только от отработанного времени, а не от совокупности стажа и дохода. Министр социальной защиты Кайа Ива прокомментировала это следующим образом: «Наша задача состоит в обеспечении людей чувством уверенности в том, что и в пенсионном возрасте они будут защищены от бедности. Это значит, что пенсионная система должна обеспечить достаточным доходом, в который не будет перенесена большая разница в зарплатах».

Хоть пенсионная реформа и является гораздо более масштабной, чем простое изменение т.н. «пенсионной формулы», которая в дальнейшем должна предотвратить большое различие пенсий, в передаче Foorum прежде всего сосредоточились именно на этой формуле.

Вопрос о том, должны ли пенсии быть скорее равными, либо в них должно оставаться место и для различий, исходящих из размера зарплаты, во многом мировоззренческого характера, но тут есть и другие аргументы. Участвовавший в передаче в качестве эксперта Лаури Леппик, например, обратил внимание на то, что Эстония тратит на пенсии 7% от ВВП. Такая же большая доля внутреннего валового продукта расходуется на пенсии в таких странах, как Голландия, Великобритания и Ирландия. А в Финляндии, Германии и Швеции этот процент значительно больше. Что отличает эти страны? В тех государствах, где на пенсии тратится меньшая доля ВВП, существует трехступенчатая пенсионная система, государственная пенсия не зависит от прежней зарплаты, а кроме этого есть и другие ступени, которые зависят от зарплаты и размера выплат. В Финляндии и в Германии же расходы выше, и как сказал Леппик: «При такой системе можно обеспечить как достойную для проживания государственную народную пенсию, так и зависящую от размера зарплаты трудовую пенсию».

Ни одна пенсионная система не является совершенной, выбирая систему, мы в то же время выбираем и проблемы, которые из-за этого появятся. Эстония поставила цель привести в равновесие пенсионные расходы и доходы. А это значит, что государственная пенсия никогда не будет особо большой. Исследования показали, что повышение пенсионного возраста – это самый эффективный способ уравновесить расходы и доходы. И у государства есть такие планы.

Дискуссия Foorum чрезмерно сосредоточилась на мировоззренческом обсуждении связи между размером доходов и размером пенсии, обратив, к сожалению, мало внимания на другие планирующиеся изменения. На самом деле до сих пор не ясно, как можно обеспечить более высокую занятость пожилых людей, если уже сейчас (когда пенсионный возраст ниже) многие покидают рынок труда до наступления пенсионного возраста, и в чем могла бы состоять та гибкость, которая сопутствует повышению пенсионного возраста? В действительности это вопросы, на которые люди ждут ответов от политиков.

Все же я надеюсь, что в течение этого года эти темы будут открыты и обсуждены. Но это требует как от министерства, так и от программы Pension 2050 управления очень сознательной дискуссией. А кто хочет больше узнать о планах правительства, может еще раз посмотреть передачу здесь!