Mida teha, et riigipensioni saaks loota ka aastal 2060?

Kristiina Selgis,
sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht

Eesti, nagu ka teised Euroopa riigid, on vananeva rahvastikuga riik, kuid võrreldes teiste riikidega ei ole meie pensionisüsteem ja üldine jõukus jõudnud teistega samas mahus „küpseda“. Maailmapank on öelnud, et rahvastiku demograafilise koosseisu muutumise tõttu ootab ka teisi riike ees pensionide paratamatu vähenemine või siis väga oluline pensioniea tõus, kirjutab sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht Kristiina Selgis.

NB! Siin ja edaspidi kirjeldatavad muudatusettepanekud EI PUUDUTA praegusi pensionäre.

Eesti pensionid on aga juba praegu lõviosas sellise suurusega, et nende vähendamisest ei saa olla juttugi. Töötajate ja pensionäride suhte prognoos näitab, et kui viimasel 20 aastal on olnud keskmiselt üle kahe töötaja ühe vanaduspensionäri kohta, siis aastaks 2060 jõuab see alla 1,3, arvestades ka pensioniea tõusu kuni 2026. aastani. Tööealiste ja pensionäride suhe jõuab prognooside kohaselt 2060. aastaks 1,5 tööealise inimeseni ühe pensionäri kohta. Selline areng tooks omakorda kaasa pensionide vähenemise, sest pensioni maksjaid on vähem, pensionäre aga oluliselt rohkem.

Tööealiste (18-63) ja pensioniealiste (63+) suhe muutub

 

Vaja on rohkem töötajaid
Pensionide suurendamiseks on vaja muuta pensionäride ja töötajate (ehk maksumaksjate) osakaalu. Kust töötajaid juurde leida? Üks võimalus on vanemaealised inimesed ise. Nimelt, praegu lähevad peaaegu pooled inimesed vanaduspensionile ametlikust pensionieast tunduvalt varem, keskmiselt 61 aasta ja 5 kuu vanuselt. Ligi viiendik vastsetest pensionäridest läksid 2015. aastal pensionile ennetähtaegselt, st kuni kolm aastat enne pensioniiga. 12% uutest pensionäridest lähevad pensionile 5 kuni 25 aastat enne pensioniiga. Need on inimesed, kes on töötanud kas Nõukogude Liidu ajal tervistkahjustavaks peetud töökohtadel (nt keevitaja või töödejuhatajana) või näiteks baleriini, politseiniku või kohtunikuna.

Eluea pikenemine teeb pensionipõlve väga pikaks
Lisaks sooduspensionäride varasele pensionile minemise võimalustele hakkab peagi ka üldine pensioniiga tulenevalt eluea pikenemisest madalaks jääma. Eesti meeste ja naiste pensioniiga on praegu 63 aastat ja see tõuseb alates 2017. aastast üheksa aasta jooksul 65-le. See võimaldab naistel olla pensionil keskmiselt 22 aastat ja meestel 16 aastat. Kui pärast 2026. aastat pensioniiga enam mitte tõsta, siis vastavalt oodatava eluea prognoosidele saavad naised aastal 2060 olla pensionil juba 25 aastat ja mehed 21 aastat.

 

Pensioniloleku aeg 2016 ja 2060

Pikenevale pensionipõlve kõrval on küsimus ka pensionide adekvaatsuses ehk piisavuses ning jaotuses ehk solidaarsuses. Kui praegu moodustab aritmeetiline keskmine netopension keskmisest netopalgast ca 43%, siis tulenevalt demograafilisest situatsioonist – järjest vähem töötajaid ja järjest pikem pensioniloleku aeg – hakkab see näitaja järgnevate aastakümnetega langema. Kuna pensioni suurus sõltub järjest enam makstud sotsiaalmaksust, aga ametlik palgatulu on väga varieeruv (ca 75% töötajatest teenib alla riigi keskmise palga), hakkab aritmeetilise keskmise pensioni kõrval veel kiiremini langema mediaanpension. See tähendab, et praegu madalamat palka saavad inimesed hakkavad tulevikus saama ka väga madalat pensioni ning ebavõrdsus kandub üle ka vanaduspensionile.

 

Pensionide ebavõrdsus kasvab

Väheneva tööjõu tingimustes ei saa aga Eesti endale lubada järjest pikemat pensionil oleku aega. Ka vanemaealiste endi heaolu sõltub uuringute järgi oluliselt ühiskondlikust aktiivsusest ehk kestvast osalemisest ühiskonnas, majandus-, kultuuri- ja igapäevaelus, säilitades oma autonoomiat ja iseseisvust.

Seega on riigil valida maksude tõstmise, riigilaenu võtmise, madalamate pensionide või kõrgema pensioniea vahel. Sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi poolt valminud ja 15. septembril Vabariigi Valitsusele esitatav riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs soovitab viimast ehk pensioniea tõusu.

 

Postitus ilmus esmakordselt 14. septembril Sotsiaalministeeriumi ajaveebis.

Что нужно сделать, чтобы и в 2060 году можно было рассчитывать на государственную пенсию?

Кристийна Сельгис,
руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел

Эстония, как и другие страны Европы, представляет собой государство со стареющим населением, но по сравнению с другими странами наша пенсионная система и общий уровень жизни еще не успели в одинаковой с другими странами мере «созреть». Всемирный банк заявил, что из-за изменений в демографическом составе другие страны тоже ожидает неизбежное снижение размера пенсий либо значительный рост пенсионного возраста, пишет руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел Кристийна Селгис.

NB! Предложения по реформе пенсионной системы, которые будут описываться здесь и далее, НЕ КАСАЮТСЯ нынешних пенсионеров.

Львиная доля эстонских пенсий уже сейчас такого размера, что об их сокращении не может быть и речи. Прогноз соотношения количества работников и пенсионеров показывает, что если в последние 20 лет на каждого пенсионера по старости приходилось в среднем более двух работников, то к 2060 году это число сократится до 1,3, даже с учетом повышения пенсионного возраста до 2026 года. В соответствии с прогнозами, соотношение количества работающих людей и пенсионеров составит к 2060 году 1,5 человека. Такое развитие событий вызвало бы, в свою очередь, сокращение пенсий, потому что налогоплательщиков меньше, а пенсионеров – значительно больше.

 

Соотношение людей трудоспособного возраста (18-63) и пенсионеров (63+) изменяется

Нужно больше работников
Для увеличения размера пенсий необходимо изменить отношение количества пенсионеров к количеству работников (то есть, налогоплательщиков). Где найти дополнительных работников? Одна из возможностей – это сами пожилые люди. Дело в том, что сейчас почти половина людей уходит на пенсию по старости значительно раньше наступления официального пенсионного возраста, в среднем – в возрасте 61 года и 5 месяцев. 12% новых пенсионеров выходят на пенсию на 5-25 лет раньше наступления пенсионного возраста. Это люди, которые во времена Советского Союза либо работали на вредном производстве (например, сварщиками или руководителями работ), либо, к примеру, балеринами, полицейскими или судьями.

Рост продолжительности жизни делает период пенсии очень длительным
Вдобавок к возможностям более раннего выхода на пенсию для «льготных» пенсионеров, общий возраст выхода на пенсию из-за увеличения продолжительности жизни тоже скоро станет слишком низким. Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 63 года, и с 2017 года в течение девяти лет он вырастет до 65 лет. Это позволит женщинам находиться на пенсии в среднем 22 года, и мужчинам – 16 лет. Если прекратить поднимать пенсионный возраст с 2026 года, то в соответствии с прогнозами средней ожидаемой продолжительности жизни женщины в 2060 году будут находиться на пенсии уже 25 лет, а мужчины – 21 год.

 

Продолжительность пребывания на пенсии в 2016 и 2060 годах

Помимо увеличивающейся продолжительности пребывания на пенсии, вопрос стоит и в адекватности, то есть достаточности, и в распределении, то есть в солидарности, пенсий. Если сейчас среднеарифметическая нетто-пенсия составляет примерно 43% от средней нетто-зарплаты, то, исходя из демографической ситуации, когда работников становится все меньше, а период пребывания на пенсии становится все продолжительнее, этот показатель в ближайшие десятилетия будет падать. Поскольку размер пенсии все больше зависит от выплаченного социального налога, а официальный доход от зарплат очень сильно колеблется (примерно 75% работников зарабатывают меньше средней зарплаты по стране), медианная пенсия будет падать еще быстрее, чем среднеарифметическая. Это значит, что люди, получающие сейчас маленькую зарплату, в будущем будут получать и маленькую пенсию, а неравенство перенесется также и на пенсионный период.

 

Неравенство пенсий растет

В условиях сокращающихся объемов рабочей силы Эстония не может позволить себе увеличение срока пребывания на пенсии. По данным исследований, благополучие самих пожилых людей в значительной мере зависит от их общественной активности, то есть от продолжающегося участия в общественных, экономических, культурных и бытовых делах, что сохраняет их автономность и независимость.

Таким образом, государству придется выбирать между повышением налогов, оформлением государственного займа, более низкими пенсиями или более высоким возрастом выхода на пенсию. Анализ жизнеспособности государственной пенсии по старости, который подготовили и 15 сентября представили Правительству Министерство социальных дел и Министерство финансов, рекомендует последнее, то есть – повышение пенсионного возраста.

Оригинал был опубликован впервые 14 сентября в блоге Министерства социальных дел.