Pension kui finiš

Allolevalt jooniselt on näha, et elukestvas õppes osaleb u 13% tööealistest, kuid vanusegrupiti on märgata suuri erinevusi. Juba varajases keskeas inimesed osalevad õppes oluliselt vähem kui keskmiselt. Miks see nii?

Vastata on ühest küljest lihtne ja teisest küljest mitte. Vaadates juurde sarnaseid andmeid OECD statistikat on selge, et Eesti näitajad on üsna sarnased OECD keskmisele. Ka joonistuvad Eestis üsna selgelt välja kõik need tendentsid, mis mujalgi: madalama haridustasemega inimesed osalevad tööandja mahitusel koolitustel oluliselt vähem kui kõrgema haridusega. Samad seosed on ka muudes valdkondades: need, kes töötavad rohkem arvutiga õpivad rohkem, need kes õpivad töö käigus kolleegidelt, osalevad ka organiseeritud koolitustel rohkem jne. Ka mujal OECD riikides osaletakse nooremates vanusegruppides koolitustel rohkem kui vanemate gruppides.

Need andmed käivad tööandja poolt pakutud koolituste kohta, aga tõsi on ka see, et tasemehariduses (ülikoolis, kutsekoolis) käib väga väike osa vanemaealistest. Ometi on just nemad need, kellel on õpingutest kõige pikem aeg möödas ning teadmised vajaksid uuendamist.

Elukestvas õppes osalemise määr (protsentides) vanuserühmade kaupa 2015. aastal. Allikas: Statistikaamet

Elukestvas õppes osalemise määr (protsentides) vanuserühmade kaupa 2015. aastal. Allikas: Statistikaamet

Mõnes mõttes on tegu n-ö surnud ringiga, kus tööandjad ei näe vanemaealistes potentsiaali ning ei paku neile koolitusi. Kuna nad pole koolitustel käinud, siis ei ole neil ka erilist potentsiaali üha muutuvates oludes hakkama saada.

Hiljuti toimus Pension 2050 raames fookusarutelu vanemaealiste hõive tõstmise teemadel. Seal arutleti ka selle üle, kas vanemaealiste hõive aspektist ühe kindla kronoloogilise vanusega määratud pensioniiga  (praegu 63 eluaastat) on hea või mitte. Leiti, et kindel pensioniiga  kujundab paljuski nii tööandjate, inimeste endi kui ka kogu ühiskonna suhtumist vanemaealistesse. Kui kindlat pensioniiga ei  oleks määratud, võiks see anda mitmeid eeliseid.  Muidugi ei tähenda kindla pensionilemineku ea puudumine, et  pensionile võib minna ükskõik mis ajal pähe tuleb. Pigem annab see paindlikkuse. Riigi kohustus on luua tingimused, et inimesed valiksid pensionile mineku asemel töötamise.

Miks on aga kindla pensioniea puudumine hea? Kui kindlat pensioniiga pole, siis ei saa inimesi ka kui pensionieelikuid kohelda. Kindlasti on üks olulisi momente, miks vanem töötajaskond jääb suurema tõenäosusega kõrvale elukestvast õppest just seotud sellega, et nende töökarjääri lõpuks loetakse vanaduspensioniea saabumine ning sellest edasi ei mõelda.

Tööelu on justkui maratonijooks, kus pensioniiga sümboliseerib finišit. Tööandja näeb aga oma kohustuste lõppu raja viimases teeninduspunktis. Hea on kui saad energiageeli või banaani, tihti peab veega leppima.

Nii näevad ka paljud töötajad ise, et peavad kuidagi pensionini välja vedama. Aga, kas elu peab ikka olema veri ninast välja jooks, kus viimastel kilomeetritel tekib surnud punkt, geel ei imendu ning paljud jäävadki tee äärde? Ainuke mõte on lõpetada.

Пенсия как финиш

На графике ниже видно, что в непрерывном образовании участвует примерно 13% работоспособного населения Эстонии, но можно увидеть большую разницу по возрасту. Уже в раннем среднем возрасте своим обучением занимается значительно меньше среднего показателя человек. Почему это так?

Ответ одновременно и простой, и сложный. Добавив к этим данным похожую статистику ОЭСР, можно увидеть, что показатели Эстонии очень похожи на средние показатели ОЭСР. В Эстонии видны те тенденции, что и повсюду: люди с более низким уровнем образования участвуют в предложенных работодателем курсах значительно меньше, чем люди с высшим образованием. Такая зависимость наблюдается и в других сферах – те, кто больше используют в работе компьютер, учатся больше; те, кто учатся на работе от коллег, участвуют чаще в организованных обучениях, и т.д. И в других странах ОЭСР молодые люди учатся на тренингах чаще, чем представители старших возрастных группах.

Данные касаются тренингов, предлагаемых работодателем, но правда и то, что учебные заведения (университеты, училища) посещает крайне низкий процент людей после 45 лет. Однако ведь именно они – те, кто получили образование давно и нуждаются в обновлении своих знаний.

Доля участия (%) в непрерывном образовании среди разных возрастных групп, 2015 год. Источник: Департамент статистики

Доля участия (%) в непрерывном образовании среди разных возрастных групп, 2015 год. Источник: Департамент статистики

В некотором смысле мы имеем дело с замкнутым кругом, когда работодатели не видят потенциала в людях, средний возраст которых превышает 45 лет, и не предлагают им тренинги. Поскольку они не ходят на тренинги, у этих людей действительно нет потенциала справиться со все меняющейся окружающей средой.

Недавно в рамках проекта «Пенсия 2050» прошло фокус-обсуждение по теме увеличения занятости людей среднего возраста. Обсудили и то, насколько, с точки зрения занятости людей среднего возраста, хорош или плох возраст выхода на пенсию (сейчас – с 63 лет), определяемый все больше хронологическим возрастом. Нашли, что конкретный пенсионный возраст сильно определяет отношение работодателей, людей и всего общества к людям пенсионного возраста. Если бы такой возраст не был бы четко обозначен, это бы дало несколько преимуществ. Безусловно, отсутствие такой четкой границы не значит, что на пенсию можно выйти, когда вздумается, но скорее дает необходимую гибкость. Обязанностью государства является создать условия, чтобы вместо выхода на пенсию люди выбирали бы работу.

Почему отсутствие такого четкого возраста выхода на пенсию хорошо? Потому что тогда к человеку и нельзя относится как к тому, кто вот-вот выйдет на пенсию. Однозначно одной из важных причин, почему с большей вероятностью пред-пенсионного возраста люди не участвуют в тренингах, является как раз то, что концом их карьеры считают наступление такого возраста, и после этой точки не думают.

Трудовая жизнь схожа марафону, где пенсионный возраст символизирует финиш. Работодатель же видит конец своих обязательств там, где бегущему в последний раз оказывают поддержку. Хорошо, если дадут банан или энергетический гель, но часто приходится мириться просто водой.

Так и многие работники видят, что должны хоть как-то продержаться до пенсии. Но должна ли жизнь быть борьбой вплоть до «кровь из носу», когда на последних километрах мерещиться конечный пункт, гель не впитывается, и многие остаются на обочине? Единственный вариант в таком плане – это быстрее закончить.