Aeg on unelmast ärgata ja pensioniootusi muuta

Aktiivsem kõrgem iga on meie kõigi huvides

19. sajandi 80ndatest aastatest alates saja aasta jooksul arenesid riiklikud pensionisüsteemid pakkudes üha varasemat tööelust lahkumise võimalust ning samal ajal head sissetulekut neile, kes enam tööl ei käinud. 20. sajandi lõpus selgus nn arenenud riikides, et raha selliseks vanaduspõlveks enam kõigile ei jagu. Hiljuti avalikustatud SEB pensionivalmiduse uuringu kohaselt loodab valdav osa inimesi Eestis endiselt, et nende sissetulekud pensionieas moodustavad pea 90% viimasest palgast, kusjuures riiklik pension moodustab sellest omakorda 50%.

Aeg on ärgata ja aru saada, et seda ei juhtu kunagi. Peame vaeva nägema, et suudaksime tagada pensionäridele isegi sellise sissetuleku kui neil praegu on. Aga juba praegu on pensionikassa miinuses. Kui saaksime maksta pensione vaid sotsiaalmaksust kogutavast rahast oleks Eestis keskmine vanaduspension u 270 eurot. Aga ei ole. Sest oleme otsustanud pensionikassa miinuse katta riigieelarve teistest laekumistest. See on õige ja hea otsus, et tagada praeguste pensionäride toimetulek, kuid vanemaealiste ja tööealiste suhte muutumisel (Täna on ühe pensionäri kohta neli tööealist, aastaks 2040 kõigest kaks) kulub meil üha suurem osa rahast sotsiaaltoetusteks ning riigi arenguks jääb seda vähem. Ei taha meist keegi olla olukorras, kus tõdeme, et riiki ongi meil vaja ainult selleks, et pensionid välja maksta.

Sotsiaalministeeriumis töötavate ministrite jutust sai aasta alguses välja lugeda, et kuigi pensionitega tuleb tegeleda pole see päevapoliitiline teema, kuna aastani 2025 on pensionieatõus kokku lepitud Tegu polevat kriisiga. Tahan loota, et sellest teemast ei saa järge saagale „Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse tagamine“, kus kuus aastat selgelt välja öeldud probleemi lahendamiseks pole astutud mitte ühtegi sammu, sest… kiiret ju pole. Aga „valu“ ei lähe sugugi üle ning põhimõttelised struktuure muutvad otsused on vaja teha nii ravikindlustuse kui ka pensionisüsteemi osas

Eesti Koostöö Kogu on võtnud oma eesmärgiks luua visioon 2050. aasta pensionist ning alates käesoleva aasta algusest sellega ka tegeleme (tutvu Pension2050 programmiga lähemalt siit).

Sarnased probleemid teistes riikides

OECD avalikustas eelmise aasta lõpus kogumiku „Pensions at a Glance 2015“, kus suurimate väljakutsetena arenenud riikidele tuuakse välja: 1) kas ja kui kaua rahvas on valmis töötama; 2) seniste varajaste pensionile mineku võimaluste kaotamine; 3) elukestva õppele ja töö juurutamine; 4) töökeskkonna parandamine vältimaks riski tööelust liiga varakult lahkuda.

Pensionikindlustusest ja tulevikust räägitakse ennekõike kahes aspektis, milline mõju on sellel riigi kuludele ning kuidas tagab see pensioni saajate toimetuleku. Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse küsimused aga ei taandu ja ei saagi taanduda ainult sellele, kas me jaksame riiklikult seda süsteemi üleval pidada või üldse millist süsteemi me üleval pidada jaksame? Tähelepanu tuleb pöörata nendele aspektidele, mida ka OECD välja tõi ja mis kokkuvõtlikult tähendab vastust küsimusele, kuidas oma ühiskond kujundada ümber nii, et me saaksime ja tahaksime töötada võimalikult kaua.

Ene-Margit Tiit kirjutas jaanuaris Postimehes, et rääkides pensionidest tulevikus, on kõige lihtsam arvutada, mitu tööealist inimest tuleb iga pensioniealise kohta, kuid  eakaid toetavad ju mitte füüsilised inimesed, vaid nende teenitud raha.  Seega oleks mõistlik eesmärk rääkida olemasolevate töökäte täielikumast rakendamisest ja kõigi eestimaalaste tulemuslikumast, kõrgema lisandväärtusega tööst.

Elukestev õpe kui mõtteviis

OECD aruandest selgub lisaks, et kuna töökarjäär ei ole tänapäeval enam selline, kus inimene töötab ühel kohal või isegi samal elukutsel terve elu, siis võib tekkida karjääris suuremaid pause kui varem, Eesti kontekstis tähendab see sinikraede tööde kadumist, sest masinad ja/või jagamisteenused on efektiivsemad. Kui need inimesed kaotavad töö, siis see on pensionisüsteemi jaoks oluline kahel põhjusel: 1) nad vajavad riigi tuge ehk sellega kaasnevad kulud; 2) kui need inimesed ei naasegi tööturule, siis ei kogu nad ka pensioniks vajalikku kapitali.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 sätestab, et õppimine peab muutuma aktiivse eluhoiaku lahutamatuks osaks, sh ka vanemaealiste hulgas. Uuringud on näidanud, et elukestvas õppes osalevad paljud nooremaealised, kuid teatud vanusest alates osalemine väheneb. Üheks põhjuseks on tööandjate vähene huvi panustada vanemaealistesse. Kui inimesed töötaks kauem, poleks põhjust nemad õppest ilma jäta. Hiljuti avalikustati Eesti vanemaealiste olukorda analüüsiv artiklikogumik „Pilk hallile alale“, millest selgub muuhulgas ka, et vanemas eas võime õppida tegelikult ei vähene, mistõttu pole põhjendusi jätmaks osa inimesi vanuse tõttu õppest kõrvale. Loomulikult on õppeprotsessis erinevusi nagu lapsi ja täiskasvanuid tuleb õpetada erinevalt, kuid see on ainult ettekääne mitte põhjus. Pealegi kasvatab pidev areng inimeste elukvaliteeti.

Eestil mitmeid eeliseid

Seega peame tulevikus rohkem õppima ja töötama, kuid õnneks on Eestil mitmeid eeliseid teiste riikide ees.

Eestis on kõrge vanemaealiste tööhõive. Vanuses 55-64 töötab Eestis ca 62%, OECD keskmine jääb alla 60. Samas on riike, kus hõives on kolmveerand vanemealistest (Norra, Island) Loomulikult on kõrge hõive Eestis seotud madala pensioniga, kuid uurimused on näidanud, et valmisolek töötada on igal juhul olemas. Olgu need põhjused täna, millised tahes, me peame selle peale ehitama oma tuleviku. Kui tervis lubab, siis inimesed tahavad töötada.

Ka on inimestel valmisolek ja tahe isiklikku vastutust vanaduspõlve kujundamisel suurendada, kuid reaalselt samme selleks astutakse vähe. Mitteformaalseks pensionisambaks peetakse kinnisvara või edasitöötamist, kuid ainukeseks kinnisvaraks on nende enda kodu ning hoolimata kõrgest vanemaealiste tööhõivest lahkuvad paljud siiski enne õiget aega tööturult. Pole saladus, et kuigi meie vanaduspensioniiga on julgelt üle 60 eluaastat on keskmine pensionilesiirdumise iga endiselt alla 60.

Pension 2050

Inglise keeles on hüüdlause: „40 on uus 30!“. Teadlased Sanderson ja Scherbov pakkusid 2008. aasta artiklis„Rethinking Age and Aging“ välja, et inimeste vanust ei mõõdetaks enam lähtudes elatud aastatest, vaid statistiliselt elada jäänud aastatest. See tähendab aga, et tänasel neljakümnesel on elada sama palju kui kolmekümnesel 50 aastat tagasi. Seega on inimeste elu- ja töökaar muutunud: tänane kuuekümnene on tööturul oma oskuste ja ennekõike teadmiste ja elukogemusega väga väärtuslik. Ärme unusta siinjuures, et juba aastaks 2020 väheneb meil tööealiste arv 50 000 võrra. Kõige lihtsam on meil töökäte puudust kompenseerida vanemaealiste hõivet tõstes. Kuidas seda teha on ühiskondliku arutelu üks küsimusi?

Seega ei defineeri vanaduspõlve tänapäeval enam ei bioloogiline ega  kronoloogiline vanus ning vale on rääkida vanemaealistest kui ühest grupis a la 65aastased ja vanemad. Palju olulisem on inimeste kognitiivne võimekus ehk võime aru saada, õppida ja mäletada. Juba nimetatud artiklikogumiku „Pilk hallile alale“ kohaselt on kognitiivne võimekus Eesti vanemaealistel teiste riikidega võrreldes üsna keskmine. Kognitiivne võimekus küll langeb vanusega, aga ka aktiivsest elust, näit tööst loobumisel. Seega on pidev õppimine ja töötamine mitmel moel kasulik.

Eesti Koostöö Kogu on asunud tegelema 2050. aasta pensionisüsteemi visiooni loomisega. Selle üheks eelduseks on avalik ühiskondlik arutelu selle üle, millisena näeme küpsemat iga 40-50 aasta pärast. Sellist arutelu pole Eestis seni olnud ning tahaks loota, et ütlus et noored ei oska ja vanad ei jaksa ei läheks seekord täide, vaid võtaksime vanemaealiste tarkuse ja noorte pealehakkamise ning kujundaksime pensionisüsteemi 21. sajandile kohaseks. Nagu ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar märtsi alguses toimunud konverentsil „Tuulelohe lend 2016“ on aktiivsem kõrgem iga on meie kõigi huvides.

 


Artikkel ilmus esmkordselt 30. märts 2016 Eesti Päevalehes

Пора отказаться от грез и изменить наши пенсионные ожидания

Согласно недавно опубликованному исследованию SEB, большинство жителей Эстонии по-прежнему надеется, что их доход на пенсии будет равняться 90% их последней зарплаты, при том, что государственная пенсия будет составлять 50% всего размера пенсии. Пришло время очнуться и понять, что этого не случится никогда.

Мы должны сильно постараться, чтобы в будущем обеспечить пенсионерам уже хотя бы тот уровень дохода, который есть сейчас. Наша пенсионная касса уже сегодня находится в минусе.

Если бы мы могли выплачивать пенсию только из денег, собираемых в качестве социального налога, средняя пенсия по старости равнялась бы примерно 270 евро. Она сегодня выше, поскольку мы решили покрывать минус пенсионной кассы из других государственных поступлений.

С возрастом снижаются когнитивные способности человека, но этот процесс ускоряется, если мы отказываемся от активной жизни. Работать дольше – полезно.

Решение обеспечивать нынешних пенсионеров – правильное и хорошее, но изменение соотношения работающих людей и пенсионеров (сегодня на одного пенсионера у нас 4 работника, к 2040 г. – всего два) затрачивает все большую часть поступлений социального налога, и на иное развитие государства средств остается все меньше.

Кто хочет оказаться в ситуации, когда государство необходимо нам только для того, чтобы выплачивать пенсии?

Рассуждения представителей Министерства социальных дел могут создать впечатление, что хоть пенсиями и необходимо заниматься, на данный момент это не является актуальной темой, ведь существует договоренность об увеличении пенсионного возраста до 2025 года. Что, якобы, кризиса нет.

Надеюсь, что данная тема не станет очередным «Обеспечением жизнеспособности страхования лечения», когда для решения проблемы, озвученной шесть лет назад, не сделано ни одного шага… ведь торопиться некуда. Но «боль» не пройдет и принципиальные решения необходимо принять. Как в вопросе страхования лечения, так и по вопросу пенсионной системы.

Ассамблея Сотрудничества Эстонии поставила перед собой цель создать концепцию пенсионной системы 2050 года, и мы занимаемся этим с начала этого года (ознакомься программой Пенсия 2050 более подробно здесь).

В других странах такие же проблемы

О пенсионном страховании и будущем у нас говорят преимущественно с двух сторон: какое влияние это оказывает на расходы государства и как будут гарантированы пенсионные поступления – доход тех, кто их получает. Жизнеспособность пенсионной системы же не ограничивается только тем, можем ли мы содержать систему на государственном уровне, или какую систему мы в принципе можем себе позволить. Внимание необходимо обратить и на другие аспекты, о которых говорит ОЭСР.

В конце прошлого года ОЭСР выпустил сборник под названием „Pensions at a Glance 2015”. Среди основных вызовов для развивающихся стран присутствуют следующие: 1) готовы ли и как долго жители работать, 2) вероятность потерять существовавшую до этого возможность раннего выхода на пенсию, 3) внедрение принципов непрерывного образования и работы, 4) улучшение рабочей среды во имя снижения рисков слишком рано покинуть рынок труда.

Иными словами, это означает поиск ответа на вопрос о том, как изменить общество таким образом, чтобы мы могли и хотели бы как можно дольше работать.

Демограф Эне-Маргит Тийт писала, что проще всего вычислить, сколько людей работоспособного возраста приходится на каждого пенсионера, но ведь последних поддерживают не физически люди, а заработанные ими деньги. Поэтому разумно было бы говорить о полноценном применении существующих рабочих рук и о более результативной, с наибольшей добавочной стоимостью, работе всех жителей Эстонии.

Чтобы работодатели ценили и пожилых

Из отчета ОЭСР следует также, что поскольку сегодня карьера более не ограничивается одним местом работы или даже одной профессией, то и пауз в карьере может возникать больше, чем раньше.

В контексте Эстонии это означает потерю работы так называемыми «синими воротничками», поскольку машины и/или услуги совместного пользования эффективнее. Когда эти люди потеряют работу, на пенсионной системе это скажется по двум причинам. Во-первых, эти люди будут нуждаться в поддержке государства, а значит, в расходах на них. Во-вторых, если эти люди не вернутся на рынок труда, то они не соберут необходимый пенсионный капитал.

«Стратегия непрерывного обучения Эстонии 2020» говорит, что учеба должна стать неотъемлемой частью активного отношения к жизни в том числе и среди пожилых людей. Исследования показали, что в непрерывном образовании участвуют более молодые люди, но, начиная с определенного возраста, участие снижается. Одной из причин является низкая заинтересованность работодателей участвовать в жизни пожилых работников. Если бы люди работали дольше, у работодателей не было бы причин оставлять их без возможности дополнительного обучения.

Недавно был издан сборник статей «Взгляд на серую зону», анализирующих жизнь пожилых людей в Эстонии. Выясняется, что способность к обучению в пожилом возрасте не снижается, поэтому нет причин отказывать людям в образовании по причине возраста. Безусловно, процесс образования имеет свои отличия, но ведь и детей и взрослых надо обучать по-разному. Помимо этого, постоянное развитие повышает качество жизни людей.

Поэтому в будущем мы должны больше учиться и работать. К счастью, у Эстонии есть некоторые преимущества. В Эстонии высока занятость среди людей в возрасте 55-64 лет: примерно 62% работает. Средний показатель ОЭСР не превышает 60%. Но есть и такие страны, где работает ¾ всех пожилых людей (Норвегия, Исландия). Безусловно, такая занятость в Эстонии связана с маленькими пенсиями, но исследования показали, что люди были бы готовы работать в любом случае. Какими бы сейчас не были причины, это тот фундамент, на котором мы должны строить свое будущее. Если здоровье позволяет, люди хотят работать.

40 – это новые 30

Люди также готовы увеличить личную ответственность в подготовке к выходу на пенсию, но конкретных действий предпринимается мало. Неформальной накопительной пенсионной ступенью называют недвижимость или дальнейшее трудоустройство, но при этом единственной недвижимостью является собственная жилплощадь, и, несмотря на высокую занятость людей пенсионного возраста, многие все же покидают рынок труда преждевременно. Не секрет, что, хотя наш официальный пенсионный возраст смело превышает 60 лет, на пенсию выходят по-прежнему в среднем до наступления 60 лет.

В английском языке есть выражение: «40 – это новые 30!». Ученые Уоррен Сандерсон и Сергей Щербов предложили в статье „Rethinking Age and Aging” от 2008 года измерять не количество прожитых лет, а количество статистически оставшихся лет жизни. Это означает, что тем, кому сейчас 40, предстоит прожить еще столько же, сколько 30-летним пятьдесят лет назад.

Линия жизни и работы людей изменилась: те, кому сейчас 60, очень ценны на рынке труда благодаря своим знаниям и жизненному опыту. Не будем забывать, что уже к 2020 году работоспособного населения у нас станет на 50 000 меньше. Проще всего было бы разумно компенсировать нехватку рабочих рук увеличением занятости среди пожилых людей. «Как это сделать?» является одним из вопросов к обсуждению в обществе.

Сегодня биологический или хронологический возраст не описывает более старость так, как ранее, и неверно говорить о людях, старше 65 лет, как о единой и гомогенной группе. Намного важнее когнитивные способности людей и их способность понимать, учиться и помнить. Согласна статьям из уже упомянутого сборника «Взгляд на серую зону» когнитивные способности наших пожилых людей находятся, по сравнению с другими, на среднем уровне. С возрастом когнитивные способности снижаются, но этому способствуют отказ от активной жизни, например, от работы. Поэтому постоянное обучение и работа могут быть полезны по-разному.

Пенсионная система 2050 года

Ассамблея Сотрудничества Эстонии начала формировать концепцию пенсионной системы 2050 года. Одной из предпосылок к этому является общественное обсуждение на тему того, какая система будет готова больше всего через 40-50 лет.

Такого обсуждения в Эстонии ранее не было, и хотелось бы надеяться, что выражение «молодые не умеют, старые не могут» в этот раз не будет описывать происходящее, а что, наоборот, мы используем мудрость тех, кто старше, и энергию молодых, чтобы создать подходящую для 21 века пенсионную систему. Как сказал руководитель Союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар на прошедшей в марте конференции «Полет воздушного змея 2016»: «более высокий возраст активной занятости в интересах всех нас».


Статья была впервые опубликована 15. апреля 2016 года на портале Eesti Päevaleht.