Kuluta ruttu, Putin tuleb!

SEB panga käesoleva aasta märtsis valminud pensionivalmiduse uuringu  kohaselt saab 60% tulevastest pensionäridest küll aru, et nende pension ei kujune praegustest pensionäridest suuremaks, kuid oma olukorra parandamiseks samme ei astu. Küll näevad inimesed, et pensionieas töötamine annab neile täiendavat sissetulekut.  Eestis on küll kõrge vanemaealiste hõive, kuid paraku suur hulk inimesi lahkub tööturult enne ametlikku vanaduspensioniiga.

Rahandusministeeriumi tellimisel 2015. aastal valminud „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ kohaselt on suhteliselt vähe neid, kes leiavad, et nende pensionipõlv on majanduslikult kindlustatud. Samas igal kümnendal vastajal ei ole oma pensionipõlveks üldse mingeid plaane ning nende osakaal on suurem 18–29-aastaste, madalama haridusega ja mittetöötavate vastajate seas. Eesti elanikud näevad kõige enam oma pensionipõlve rahaallikana riiklikku pensioni (80%) ja kohustuslikku kogumispensionit (52%). Kolmandik vastajatest (33%) kavatseb pensionipõlves jätkata töötamist. Huvitav on see, et 50–59-aastased vastajad tõid nooremate ja vanemate vastajatega võrreldes enam välja pensioniealisena töötamist ja tuge lastelt või elukaaslaselt. Samas kui 60–80-aastaste vanusegrupis oli nende osakaal kõige väiksem, kes pensionipõlves ootasid tuge elukaaslaselt või kavatsesid pensioniealisena töötada. Seega kuigi enne pensionile jäämist on inimestel ootus pensionipõlves töötamist jätkata ja toetuda lähedastele, siis tegelikkuses see ootus ei pruugi täituda

Seega kuigi loodetakse ka laste, kinnisvara, ettevõtlustulu, säästude ja tööandjapensioni peale, siis vanemas eas isikutel juba need ootused kaovad. Tegelikkus ongi karm. Lapsi on vähe ja nad peavad vananeva rahvastiku tingimustes nagunii andma suurema panuse ühiskonna kuludeks. Ka on SHARE uuringu „Pilk hallile alale “ kohaselt valdava osa vanemaealiste ainuke finantsvara pangakonto ja seal olev raha (mediaan 650 eurot) ning kinnisvarana korter, milles nad ise elavad. Viimase hind ja võimalus seda pensioniks realiseerida  sõltuvad suuresti majanduse olukorrast ja muidugi asukohast. III sambasse on investeerinud Eestis ca 5% inimesi, eespool nimetatud SHARE uuringu kohaselt on sama suur osakaal ka vanemaealiste seas.

Käesolevas blogipostituses tahan keskenduda säästmisele. Eespool mainitud SEB panga uuringus on kirjas, et elanikud vanuses 30-39 eluaastat lootsid, et riiklik pension (I ja II sammas kokku) tagavad neile 47% pensionieelsest sissetulekust. Tegelikkus on selline, et kui muudatusi riiklikus süsteemi ei tule, siis jääb see protsent alla 40. Sissetulek aga mida sama vanusegrupp sooviks pensionile jäädes saada, jääb 89% juurde pensionieelsest sissetulekust. Arvutasin välja, et palju peaks täna 30aastane keskmist palka saav inimene kuus säästma, et see oodatud 89% pärast 65 eluaastat kasutada oleks. Kuna naiste ja meeste keskmine palk ja oodatav eluiga on erinevad, siis tegin arvutused ka eraldi.

Keskmist palka saav mees peaks igakuiselt säästma 121 eurot ja naine 150 eurot. (ei arvestanud siin lihtsuse huvides ei inflatsiooni ega võimalikku tootlust) Kui paljud täna üldse säästavad ja veel sellises mahus? Ärme unusta, et ca 65% inimesi teenib vähem kui keskmine palk.

Need summad on sellised, millest tegelikult keegi midagi kuulda ei taha, veel vähem sellises mahus säästa. Praxis viis mõned aastad tagasi läbi uuringu säästukäitumise mõjutamise võimalustest. Ka tollest uuringust tuli välja, et inimesed teavad, kuidas peaks käituma ja et säästmine on tarvilik, kuid tegelikus elus niimoodi ei käitu.

Ühe põhilise järeldusena nimetatud uuringust tuli välja, et säästa on raske, kuna säästmise arvelt tänane tarbimine ja heaolu väheneb.  Siia ongi koer maetud! Inimestel on väga raske tajuda seda head tunnet, mis tekib mõnekümne aasta pärast ja võrrelda seda praeguse hea tundega.

Sellest tulenevalt leiavadki paljud õigustusi mitte säästa: inflatsioon sööb raha ära või Putin tuleb ja raha kaotab sel moel oma väärtuse. Tegelikkuses on säästmine õpitav ning kinnistatav ning selleks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid võimalusi. Ka Praxise uuringust tuli välja, et inimestele mõjuvad erinevad meetodid, näiteks osale inimestest mõjub see, kui säästmine teha mänguliseks ning anda seeläbi võimalus saada säästule hea tunne ka täna. Teiste jaoks on aga parim säästmisviis, kui talt raha lihtsalt ära võtta. Tema tunnetabki seda kui juba läinud raha, mis tegelikult siiski edaspidiseks kasutamiseks arvel on. Sellistele inimestele sobib pensioniks säästmise mõttes. Ühte osa inimesi aitab säästma see, kui sissetuleku kasvades, suunatakse see säästulahendusse. See ei tähendaks muutusi tarbimisharjumustes, vaid pigem ei kasutata ära kogu tarbimispotentsiaali.

 

Трать быстрей, Путин идет!

Согласно результатам исследования банка SEB, опубликованным в марте нынешнего года , 60% будущих пенсионеров, конечно, понимают, что их пенсии не будут больше, чем у пенсионеров сегодняшних, но не предпринимают никаких шагов для улучшения своей ситуации. При этом, люди видят, что работа в пенсионном возрасте даст им дополнительный доход. В Эстонии высок уровень занятости людей старшего возраста, но, к сожалению, многие покидают рынок труда еще до наступления официального пенсионного возраста.

Согласно результатам проведенного по заказу Министерства финансов в 2015 году исследования «Финансовая грамотность среди жителей Эстонии», относительно небольшое количество людей считает, что пенсионный период их жизни экономически защищен. В то же время, у каждого десятого ответившего нет вообще никаких планов на пенсионный период, и доля таких людей больше среди неработающих участников опроса в возрасте 18-29 лет, не имеющих высшего образования. В качестве источника поступления денег во время пенсионного периода, жители Эстонии в основном видят государственную пенсию (80%) и обязательную накопительную пенсию (52%). Треть ответивших (33%) планирует в пенсионном возрасте продолжать работать. Интересно, что участники опроса в возрасте 50-59 лет, по сравнению с участниками младшего и старшего возрастов, больше упоминали о работе на пенсии и поддержке со стороны детей или спутников жизни. В то время, как в возрастной группе от 60 до 80 лет доля людей, ожидающих на пенсии поддержки от спутника жизни или планирующих в этот период работать, была наименьшей. Таким образом, хотя до выхода на пенсию у людей было ожидание, что они продолжат на пенсии работать и будут получать поддержку со стороны близких, в реальности это ожидание может и не соответствовать действительности.

Таким образом, если люди и возлагают надежды на детей, недвижимость, доход от предпринимательской деятельности, сбережения и пенсию от работодателя, то в более старшем возрасте эти ожидания исчезают. Да, реальность сурова. Детей мало, они и так должны в условиях стареющего населения вносить больший вклад в затраты общества. И, согласно результатам исследования SHARE «Взгляд на серую зону» , единственным финансовым активом человека старшего возраста является сумма денег на банковском счету (в среднем 650 евро) и, в качестве недвижимости, – квартира, в которой он сам живет. Цена последней и возможность приобрести ее к пенсии во многом зависят от экономической ситуации и, конечно, от расположения. В III ступень в Эстонии инвестировало около 5% жителей; согласно вышеупомянутому исследованию SHARE, среди людей старшего возраста эта доля имеет такой же размер.

В этой записи я хочу сосредоточиться на экономии. В упомянутом выше исследовании банка SEB написано, что жители в возрасте 30-39 лет надеялись, что государственная пенсия (I и II ступени вместе) обеспечат им 47% дохода, который был у них до выхода на пенсию. Реальность такова, что если в государственной системе не произойдут изменения, то этот процент будет ниже 40. Но доход, который та же возрастная группа хотела бы получать на пенсии, составляет 89% от дохода до выхода на пенсию. Я рассчитал, сколько сегодняшний 30-летний человек, получающий среднюю зарплату, должен экономить в месяц, чтобы иметь возможность располагать этими ожидаемыми 89% после 65 лет. Поскольку средняя зарплата и средний ожидаемый возраст мужчин и женщин различаются, расчеты я тоже делал раздельно.

Получая среднюю зарплату, мужчина должен ежемесячно откладывать 121 евро, а женщина – 150. (для простоты здесь не учитывается инфляция или возможная производительность) Многие ли сегодня вообще откладывают деньги, да еще в таком объеме? Давайте не будем забывать, что около 65% получают меньше средней зарплаты.

Это – суммы, о которых на самом деле никто не хочет и слышать, а еще меньше людей могут в таком объеме экономить. Центр исследований Praxis провел несколько лет назад исследование о возможностях влияния на экономное поведение. И в результате того исследования также выяснилось, что люди знают, как нужно себя вести, знают, что нужно экономить, но в реальной жизни они так себя не ведут.

В качестве одного из основных выводов того исследования выяснилось, что экономить – сложно, поскольку за счет экономии уменьшается объем сегодняшнего потребления и снижается уровень благополучия. Здесь собака и зарыта! Людям очень сложно осознать то ощущение благополучия, которое будет через несколько десятилетий, и сравнить его с сегодняшним ощущением благополучия.

Исходя из этого, многие находят для себя оправдания, чтобы не экономить: инфляция съест деньги, или придет Путин, и деньги потеряют свою ценность. В реальности экономии можно научиться и сделать это привычкой, для этого существуют разные возможности. Результаты исследования Praxis тоже говорят о том, что на людей влияют различные методы, например – на некоторых оказывает влияние, если экономить можно будет в игровой форме, что сделает процесс экономии приятным уже сегодня. А для других лучший метод экономии – просто забрать у них деньги. Такие люди воспринимают эти деньги как уже потраченные, но на самом деле эти средства остаются доступными для использования в будущем. Таким людям накопление к пенсии подойдет. Некоторым экономить помогает направление увеличивающегося дохода на решения по экономии. Это не означает изменения потребительских привычек, скорее – не используется весь потребительский потенциал.