Valime pensionifondi valimata jätmise

Leonore Riitsalu, MTÜ Rahatarkus kaasasutaja, rahatarkuse lektor Tartu ülikoolis, tarbijakäitumise lektor ja doktorant EBS-is.

 

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus tähendab rahaasjus arukate valikute tegemist nii lühi- kui ka pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks ja seeläbi enda ning oma pere rahalise heaolu kindlustamist kõigis eluetappides. OECD (Maailma Majanduskoostöö- ja Arengu Organisatsioon) tegi 2015. aastal 24 riigis finantskirjaoskuse uuringu. Selles mõõdeti teadmisi, hoiakuid ja käitumist rahaasjade korraldamisel. Eesti elanikud on 24 riigi võrdluses teadmistelt teisel, aga käitumiselt 20. kohal. Seega teame küll, kuidas oleks mõistlik toimida, aga tegelikkuses nii ei tee.

Kõrge finantskirjaoskuse tasemega inimene valmistuks aegsasti oma pensionipõlveks, muuhulgas valiks ta hoolikalt enda vajadustele ja võimalustele kõige paremini sobiva kohustusliku kogumispensionifondi. Võib küll viriseda, et ükski pole piisavalt hea ja tulus, aga täiuslikku pensionisüsteemi pole minule teadaolevalt veel üheski arenenud riigis loodud. Rahvastiku vananemise ja maksumaksjate nappuse tõttu pole enam võimalik riigi toele lootma jääda, nii peame ise ette võtma tänamatu prognoosimise töö ja püüdma leida viise oma rahalise heaolu kindlustamiseks pärast pensionile jäämist.

Statistika on liiga ilus, et tõsi olla

Rahandusministeerium avalikustab Pensionikeskuse lehel II ja III samba pensionifondide statistikat. 2015. aasta aruandest on näha, et kõigest 5% II sambaga liitujatest jätab valiku tegemata ning neistki enamik vahetab loosiga saadud fondi aasta jooksul mõne teise vastu. Sellest võiks järeldada, et Eesti elanikud teevad pensionifondide vahel teadlikke valikuid.

Käitumisökonoomika ja psühholoogia uurimused on aga tõestanud, et inimesed pole nii ratsionaalsed ja kipuvad pikaajalises perspektiivis vähem arukalt käituma. Seepärast palusin rahandusministeeriumil lisada 2015. aastal Eestis Saar Polli läbi viidud uuringusse küsimuse „Palun öelge, mille alusel Te valisite selle II samba pensionifondi, kuhu praegu raha kogute“. Tulemused näitasid, et riikliku statistika andmed on tõepoolest liiga ilusad, et tõsi olla. Enda sõnul on vaid 9% vastanuist ja II sambaga liitunuist enne otsuse tegemist võrrelnud mitme pensionifondi tingimusi. Enamik on vastu võtnud kodupanga või mõne teise pensionifondi valitseja pakkumise, samuti on valiku aluseks olnud sõprade ja lähedaste soovitused.

Targad ei vali paremaid fonde

Traditsiooniliselt on eeldatud, et aruka rahaasjade korraldamise peamiseks eelduseks on teadmised, kõrge haridustase ja hea sissetulek. Analüüsides värske uuringu andmeid ei leia see väide kinnitust. Inimesed jäävad inimesteks, sõltumata haridustasemest ja sotsiaalsest staatusest. Arvutasin OECD metoodika põhjal välja teadmiste skoori, see koosneb õigetest vastustest kaheksale küsimusele, näiteks liit- ja lihtintressi olemusest, riskide hajutamisest ja inflatsioonist. Teadmiste skoori ja pensionifondi tingimuste võrdlemise vahel ei ole olulist seost, samuti ei selgita seitse teadmiste küsimust kaheksast, miks fond teadlikult valitud sai. Ainus küsimus, mille puhul on õigesti vastamise ja fondi valimise vahel statistiliselt oluline seos, on riskide hajutamise olulisus investeerimisel. See on aga muna ja kana küsimus – kas tänu riskide hajutamise vajalikkuse mõistmisele valiti ise sobilik pensionifond või õpiti selle olulisust fondi valimise käigus?

Sotsiaalmajanduslik taust ei selgita, miks need 9% on vaevaks võtnud endale II samba fond ise valida. Ei sissetulek, haridustase ega elamise piirkond ole valimisega oluliselt seotud. Küll aga on nõrk seos rahvuse ja fondi valimise vahel. Rohkem on teadliku valiku teinuid eesti keelt kõnelevate elanike hulgas, kuid kuna vene keelt kõnelevaid ja II samba fondi teadlikult valinud inimesi oli valimisse sattunud kuus, siis ei ole neid järelduste tegemiseks piisavalt.

Ise fondi valinud on oma tulevikus kindlamad

Eesti elanikud pole sugugi riskialtid. Vaid viiendik ütleb, et on oma raha säästes või investeerides valmis riske võtma. Vaatasin, kuidas selle küsimuse vastus on seotud kohustusliku pensionifondi valimisega. Üllataval kombel pole nende kahe asja vahel olulist seost. Küll aga on statistiliselt oluline seos fondi valimise ja kindluse vahel, et pensionipõlve kindlustamiseks on piisavalt samme astutud. Need, kes on võrdlemise asemel kellegi teise pakutud fondi vastu võtnud, on vähem kindlad, et on ise piisavalt pensioniks valmistumisega tegelenud. Seega on inimestel üsna adekvaatne arusaam oma käitumisest rahaasjus, paraku ei võeta selle muutmiseks aga midagi ette. Siin ei saa süüdistada eestlasi kui eriliselt laisku rahaasjade korraldajaid või ennast välja vabandada hirmuga Putini, inflatsiooni või riigikorra muutumise ees.

Käitumisökonoomika uurijad on selgitanud, et inimestel on raskusi pikaajalises plaanis arukate otsuste tegemisega. Kerge on mõista käegakatsutavat tulu, mida saame oma rahast täna, hoopis raskem on aga hinnata, mida täna kõrvale pandud 100 euro eest 20 aasta pärast saab. Otsused, mis ei anna kiiret tagasisidet, on mugavam tegemata jätta. Või siis lubada endale, et tegelen sellega järgmisel kuul, siis kui palk tõuseb, kui pensionisüsteemis midagi muutub või rikkaks saan. Selle üldinimliku tegevuse nimeks on prokrastineerimine.

Samuti on leitud, et me ei pruugi ennast vanana ette suuta kujutada. Kui ma ei näe seda paarikümne aasta pärast minu nime kandvat inimest iseendana, siis ei ole mul motivatsiooni tema heaolu nimel täna millestki loobuda. Prokrastineerimine võib olla seotud ka liigse optimismi ja enesekindlusega – küll ma kuidagi ikka hakkama saan! Nii plaanib suur osa vastanuist pensionipõlves tugineda abikaasa ja laste toele, jätkata tööl käimist või saada tulu oma ettevõttest. Kui aga mõelda, et naised kipuvad meestest märksa kauem elama, lastel on vaja lisaks oma laste ja vanemate toetamisele ka enda pensionipõlveks valmistuda, elu lõpuni lubab tervis meist vaid vähestel tööl käia ja mitte kõik ettevõtted pole kasumlikud, siis ei näi need valikud kindlalt kaalutletud otsused olema. Pigem võib tegemist olla iseenda rahustamise või küsitlejale parema mulje jätmise sooviga.

Mida siis teha, et arukaid valikuid teha?

Esmalt tasuks endale tunnistada, et pensionifondide võrdlemine ja valimine pole just meeldiv meelelahutus, ent selle tegemata jätmine võib tulevikus veelgi ebameeldivamaid tagajärgi anda. Ma ei taha väita, et ainuõige on pensionifondidesse raha koguda, küll aga tasub aega võtta ja läbi mõelda, millised investeerimisviisid minu ootustele, võimalustele ja tõekspidamistele sobivad. Olgu selleks mets, kinnisvara, haridus, hea tervis, lapsed, ettevõtlus või väärtpaberid – peaasi, et mõtlemisest ja valikute tegemata jätmise õigustamisest teadlike valikuteni jõuaksime. On inimlik mitte tahta selliste raskete ja kindlate garantiideta valikuid teha, nagu Cass Sunstein oma 2014. aastal ilmnud artiklis „Choosing not to choose“ kokku võtab:

Inimesed, kes valiku tegemata jätavad, võivad seda teadlikult teha. Nad võivad karta eksida. Nad võivad olla teadlikud oma vähesest informeeritusest ja käitumist ratsionaalsusest kõrvale kallutavaist tegureist. Nad võivad pidada valiku tegemist liiga keeruliseks, raskeks ja tüütuks – nii empiiriliselt, moraalselt kui muul moel. Nad ei pruugi nautida valiku tegemist. Neil võib puudu olla ajast ja „lainepikkusest“ (bandwidth) ning seepärast otsustada kasutada oma kognitiivseid võimeid teiste asjade jaoks. Neil ei pruugi olla mingeid eelistusi ega soovi neid kujundada. Nad ei pruugi tahta võtta vastutust kehvate tulemuste eest. Nad võivad karta oma valikuid hiljem kahetseda ja püüda vältida seepärast valikute tegemist, mida võib tulevikus kahetseda (vabatõlge).

Eestis on 2013. aastal vastu võetud riiklik finantskirjaoskuse edendamise programm. Selle eesmärgiks on parandada finantskirjaoskuse taset, see tähendab mitte üksnes aidata rohkem erapooletut infot jagada, vaid suunata ka käitumist inimestele endile kasulikumas suunas. Seni on edusamme tehtud pigem teadmiste parandamisel (Saar Poll 2015). Finantshariduse programmid peaksid senisest rohkem tähelepanu pöörama käitumist mõjutavatele psühholoogiliste teguritele ja kujundama oma sisu neile vastavalt.

 

Мы выбираем не выбирать пенсионный фонд

Леоноре Рийтсалу, соучредитель MTÜ Rahatarkus, лектор по финансовой грамотности Тартуского университета, лектор по потребительскому поведению и докторант EBS.

 

Финансовая грамотность означает принятие разумных решений для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей ради обеспечения денежного благополучия для себя и своей семьи на всех жизненных этапах. В 2015 году OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) провела в 24 странах исследование на тему финансовой грамотности. В ходе исследования измеряли знания, привычки и поведение при организации своих финансовых дел. Жители Эстонии по уровню знаний по сравнению с 24 странами находятся на втором, а по поведению – на 20 месте. Следовательно, мы, конечно, знаем, какое поведение является разумным, но в действительности так не поступаем.

Человек с высоким уровнем финансовой грамотности заранее бы подготовился к пенсионному возрасту, в числе прочего он бы тщательно выбрал обязательный накопительный пенсионный фонд, в наибольшей мере отвечающий его потребностям и возможностям. Конечно, можно жаловаться на то, что ни один из них не является достаточно хорошим и прибыльным, но совершенной пенсионной системы, насколько мне известно, не создали еще ни в одном развитом государстве. По причине старения населения и нехватки налогоплательщиков, больше нельзя надеяться на государственную поддержку, следовательно, мы сами должны заняться неблагодарной работой по прогнозированию и постараться найти способы для обеспечения своего финансового благополучия после выхода на пенсию.

Статистика слишком красива, чтобы быть правдой

Министерство финансов публикует на Странице пенсионного центра статистику по II и III ступеням пенсионных фондов. Из отчета за 2015 год видно, что всего лишь 5% от присоединившихся ко II ступени не выбирают фонд, а большинство из них в течение года все равно меняют полученный в результате лотереи фонд на какой-то другой. Из этого можно сделать вывод о том, что жители Эстонии делают осознанный выбор между разными пенсионными фондами.

Но исследования по экономике поведения и психологии доказали, что люди не такие рациональные, и в долгосрочной перспективе они склонны к менее разумному поведению. Поэтому я попросила Министерство финансов добавить в исследование, проведенное в Эстонии в 2015 году фирмой Saar Poll, вопрос: «Пожалуйста, скажите, на основании чего Вы выбрали тот пенсионный фонд II ступени, где сейчас накапливаются ваши деньги». Результаты показали, что данные государственной статистики действительно слишком красивые, чтобы быть правдой. Со своих слов, только 9% ответивших и присоединившихся ко II ступени перед принятием решения сравнивали условия нескольких пенсионных фондов. Большинство приняло предложение своего банка или управляющего каким-то другим пенсионным фондом, также основанием для выбора были советы друзей и знакомых.

Умные не выбирают лучшие фонды

Традиционно принято считать, что необходимым условием для разумной организации финансовых дел является наличие знаний, высокого уровня образования и хороший доход. Но если проанализировать данные свежего исследования, то это утверждение не найдет подтверждения. Люди остаются людьми, вне зависимости от уровня образования и социального статуса. На основании методики OECD я вычислила уровень своих знаний, который определяется правильными ответами на восемь вопросов, например, о сути простых и сложных процентных ставок, рассеивании рисков и инфляции. Между уровнем знаний и сравнением условий пенсионных фондов нет значительной связи, также семь из восьми вопросов на знания не объясняют, почему фонд был выбран осознанно. Единственный вопрос, при котором наблюдается статистически значимая связь между правильным ответом и выбором фонда, касается важности рассеивания рисков при инвестировании. А это вопрос про яйцо и курицу: подходящий пенсионный фон был выбран благодаря пониманию важности рассеивания рисков, или это понимание пришло уже в процессе выбора фонда?

Социально-экономический фон не разъясняет, почему эти 9% озаботились самостоятельным выбором фонда II ступени. Ни доход, ни уровень образования, ни регион проживания не имеет значимых связей с выбором. Хотя, слабая связь между национальностью и выбором фонда все же присутствует. Чаще осознанный выбор делают жители, говорящие на эстонском языке, но поскольку в выборку говорящих на русском языке и осознанно выбравших II ступень фонда попало шесть человек, то этого было недостаточно для того, чтобы делать выводы.

Выбравшие фонд самостоятельно больше уверены в своем будущем

Жители Эстонии не особо склонны рисковать. Только пятая часть говорит, что при сбережении денег или при инвестировании они готовы брать на себя риски. Я посмотрела, как ответ на этот вопрос связан с выбором обязательного пенсионного фонда. Удивительно, но между этими двумя вещами нет значительной связи. Зато имеется статистически значимая связь между выбором фонда и уверенностью, что для обеспечения своей пенсии предприняты достаточные меры. Те, кто вместо сравнения приняли предложенный кем-то фонд, меньше уверены в том, что они сами достаточно занимались подготовкой к пенсии. Таким образом, люди вполне адекватно понимают свое поведение в финансовых вопросах, но при этом ничего не предпринимают для его изменения. Тут нельзя обвинять эстонцев в том, что они ленивы при организации своих финансовых дел, или оправдывать себя страхом перед Путиным, инфляцией или сменой государственного строя.

Исследователи в области поведенческой экономики объясняют, что у людей есть сложности с принятием разумных решений в долгосрочном плане. Легко понять тот очевидный доход, который мы получаем деньгами сегодня, а вот оценить, что можно будет купить через 20 лет на отложенные сегодня 100 евро, уже сложнее. Решения, которые не дают быстрой обратной связи, удобнее не принимать. Ну или пообещать себе, что займешься этим в следующем месяце, когда вырастет зарплата, что-то изменится в пенсионной системе или ты разбогатеешь. Название этому общечеловеческому занятию – прокрастинация.

Также было выявлено, что мы не всегда способны представить себя старыми. Если я не воспринимаю человека, носящего через 20 лет мое имя, самим собой, то у меня не будет и мотивации отказываться сегодня от чего-то ради его благополучия. Прокрастинация может быть также связана с излишним оптимизмом и самоуверенностью: «Как-нибудь да справлюсь!» Так большая часть ответивших планирует в пенсионном возрасте опираться на поддержку супруга или детей, продолжить ходить на работу или получать доход от своего предприятия. Но если задуматься о том, что женщины в среднем живут заметно дольше мужчин, детям помимо поддержки собственных детей и своих родителей самим тоже надо готовиться к пенсионному возрасту, а здоровья ходить на работу до конца жизни хватит не у многих, да и не все предприятия являются прибыльными, то подобные выборы не выглядят как безусловно взвешенное решение. Скорее, здесь мы можем иметь дело с самоуспокоением или с желанием оставить у интервьюера о себе лучшее мнение.

Что же нужно сделать для принятия разумных решений?

Для начала стоит признаться самому себе, что сравнивание и выбор пенсионных фондов не является приятным развлечением, если этого не сделать – то это может повлечь за собой в будущем еще более неприятные последствия. Я не утверждаю, что накопления в пенсионный фонд являются единственно верным решением, но точно стоит найти время и продумать, какие способы инвестирования подходят моим ожиданиям, возможностям и мировоззрению. Будь это лес, недвижимость, образование, крепкое здоровье, дети, предпринимательство или ценные бумаги – главное, чтобы мы от размышлений и оправдания бездействия перешли к осознанным решениям. Нежелание принимать такие трудные решения без надежных гарантий по-человечески понятно, как и подытоживает Касс Санстейн в своей опубликованной в 2014 году статье «Выбирая не выбирать» („Choosing not to choose):

«Люди, которые не делают выбора, могут делать это осознанно. Они могут бояться ошибиться. Они могут знать о своей слабой информированности или о тех факторах, которые могут сделать поведение нерациональным. Они могут считать принятие решения слишком трудным, тяжелым и скучным – как в эмпирическом, моральном, так и в ином плане. Они необязательно должны наслаждаться принятием решения. Им может не хватать времени или «длины волны» (англ. bandwidh), и поэтому они могут решить приложить свои когнитивные способности к чему-то другому. У них необязательно должны быть какие-то предпочтения или желание их формировать. Они необязательно должны хотеть принять ответственность за плохие результаты. Они могут бояться пожалеть о принятых решениях и пытаться из-за этого избежать принятия решений, о которых можно пожалеть в будущем». (Вольный перевод).

В 2013 году в Эстонии была принята государственная программа развития финансовой грамотности. Ее целью является повышение уровня финансовой грамотности, что означает не только помощь в распространении беспристрастной информации, но и направление поведения людей в более выгодное для них русло. До сих пор какие-то успешные шаги были предприняты, скорее, для повышения уровня знаний (Saar Poll 2015). Программы по финансовому образованию впредь должны больше обращать внимание на психологические факторы, влияющие на поведение, и уже исходя из этого формировать собственное содержание.